Основні завдання

Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності вирішує наступні завдання:

1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці в університеті та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень ректора з питань охорони праці.

2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам в навчальному процесі та на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та студентів.

3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4.    Контроль за дотриманням працівниками та студентами вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди, розділу "Умови та охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах університету.

5.     Інформування та надання роз'яснень працівникам університету з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.

 

Працівники відділу здійснюють  контроль за

 

 • виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
 • наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки

 згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

 • своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 • своєчасним проведенням навчання та всіх видів інструктажу з охорони праці,безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки;
 • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
 • організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;
 • застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та пожежною безпекою;
 • проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.