ПРО ВІДДІЛ

Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності є самостійним структурним підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі – ВОП ) та створений на підставі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці і навчально-виховних заходів У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, Положенням про відділ ВОП Університету. Задачі та функції відділу докладно представлені у Положенні про відділ ВОП університету.